DOKUMENTY A TLAČIVÁ

PRIHLÁŠKY A ŽIADOSTI

Prihláška za člena MO SRZ Jelšava 


Žiadosť o prestup člena z / do inej organizácie


Žiadosť o prerušenie členstva

Žiadosť musí byť podaná najneskôr do 31. marca pre daný kalendárny rok v dvoch vyhotoveniach. 

VOLEBNÝ PORIADOK

Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí MO SRZ 2022


Volebný poriadok ZO SRZ platný od 1. januára 2022


Prílohy k volebnému poriadku ZO SRZ.

Príloha č. 1 - Návrh kandidáta


Príloha č. 2 - Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

POUKÁZANIE 2% DANE Z PRÍJMU PRE MO SRZ JELŠAVA

Postup pri poukázaní 2% dane z príjmu

Milí priatelia rybári,dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, ako členov MO SRZ Jelšava o podporu aktivít našej rybárskej organizácie formou darovania 2% z Vašej dane, ktorú ako právnická, alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a "neprepadne" tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity.

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane môže organizácia SRZ použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 stanov SRZ, a to:

- ochrana a tvorba životného prostredia

- podpora a rozvoj telesnej kultúry

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane z príjmov?

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 16. 4. 2024. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2023) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane.

2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre zamestnancov - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna.

Identifikačné údaje:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

3. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane dajte pracovníčke vašej mzdovej učtárne, ktorá ich odošle na daňový úrad. Ten do 90 dní prevedie Vaše 2% na účet našej rybárskej organizácii.

Ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať.

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov najviac do sumy 2% z dane.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie FO typ A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

3. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XII. Časti 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.


Tlačivá potrebné pre venovanie 2% z Vašej dane MO SRZ Jelšava:

Potvrdenie o zaplatení dane 2%


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2017

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2017


Sumár úlovkov v revíroch MO SRZ Jelšava - 2017


Zarybnenie - 2017

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2018

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2018

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2019

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2019

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2020

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2020


Správa vedúceho rybárskej stráže MO SRZ Jelšava - 2020


Správa činnosti výboru MO SRZ Jelšava - 2020


Správa o hospodárení MO SRZ Jelšava - 2020


Správa kontrolnej komisie MO SRZ Jelšava - 2020

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2021

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2021

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2022

Celkové zarybnenie v roku 2022


Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2022

HOSPODÁRSKE SPRÁVY A SUMÁRE ZA ROK 2023

Správa hlavného hospodára MO SRZ Jelšava - 2023

CENNÍK NÁSADOVÝCH RÝB PRE ROK 2023

Cenník násadových rýb 2023

UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2018

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 25.3. 2018

UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2019

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 7.4. 2019

UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2021

Uznesenie členskej schôdze 2021

UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2022

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 3.4. 2022

UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2023

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 26.2. 2022

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE 2022

Zápisnica z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 3.4. 2022

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE 2023

Zápisnica z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 26.2. 2023

ZÁPISNICE Z ROKOVANIA VÝBORU 2022

Zápisnica z rokovania výboru 5.5. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 16.5. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 13.6. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 19.9. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 26.10. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 23.11. 2022


Zápisnica z rokovania výboru 9.12. 2022

ZÁPISNICE Z ROKOVANIA VÝBORU 2023

Zápisnica z rokovania výboru 8.10. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 10.9. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 26.6. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 18.5. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 20.4. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 28.3. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 24.2. 2023


Zápisnica z rokovania výboru 13.1. 2023

SČÍTANIE KORMORÁNOV

Sčítanie kormoránov - vzor formulára


Sčítanie kormoránov - metodika


Sčítanie kormoránov - žiadosť