POUKÁZANIE 2% DANE Z PRÍJMU PRE MO SRZ JELŠAVA

Postup pri poukázaní 2% dane z príjmu

Milí priatelia rybári,
dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, ako členov MO SRZ Jelšava o podporu aktivít našej rybárskej organizácie formou darovania 2% z Vašej dane, ktorú ako právnická, alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Poskytnutie 2% pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a "neprepadne" tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity.

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane môže organizácia SRZ použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 stanov SRZ, a to:

- ochrana a tvorba životného prostredia

- podpora a rozvoj telesnej kultúry

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane z príjmov?

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 16. 4. 2024. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2023) bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane.

2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre zamestnancov - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna.

Identifikačné údaje:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

3. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane dajte pracovníčke vašej mzdovej učtárne, ktorá ich odošle na daňový úrad. Ten do 90 dní prevedie Vaše 2% na účet našej rybárskej organizácii.

Ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. 

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov najviac do sumy 2% z dane.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie FO typ A alebo typu B. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete venovať. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov a identifikačné údaje o našom združení:

Názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Jelšava

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Železničná 238, 049 16 Jelšava

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

Číslo účtu / IBAN: SK9709000000000099625405

3. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XII. Časti 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.


Tlačivá potrebné pre venovanie 2% z Vašej dane MO SRZ Jelšava:

Potvrdenie o zaplatení dane 2%


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane