ŽIADOSŤ O ČLENSTVO A SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. 12. 2023 na korešpondenčnú adresu MO SRZ Jelšava alebo mailom na adresu jaroslav.urban80@gmail.com, marko.rus@ske.sk.

Žiadosti budú schvaľované na januárovom zasadnutí výboru. O výsledku prijatia, resp. neprijatia budete oboznámení.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín školenia pre nových členov: 12. marec 2024 o 18:00 hod.
 
Termín skúšok:  26. marec 2024 o 18:00 hod.

Bližšie informácie o školení a kontakt na školiteľa dostanú uchádzači čoskoro na svoju mailovú adresu.

Je potrebné si priniesť so sebou písacie potreby, farebný zvýrazňovač a poznámkový blok.

Poplatok za školenie: 15

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: 

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.